تارنمای فرهنگی مهرگان
انتخاب بخش مورد نظر:عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
مرمت سنگ نگارۀ هُرمزد دوم در نقش رستممیراث فرهنگی1399/03/05
آسیب های جدی به سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلَک»میراث فرهنگی1399/01/21
دستبرد سوداگران به قصرِ اَبونصر، هم چنان ادامه داردمیراث فرهنگی1399/01/19
رِخنۀ باکتری ها در سنگ نبشتۀ ساسانی حاجی آبادمیراث فرهنگی1398/11/18
سرگذشت غم اَنگیزِ سنگ نگارۀ ایلامی کورِنگونمیراث فرهنگی1398/10/11
تاخت و تازِ قاچاقچیان به قلعه فهندژِ شیرازمیراث فرهنگی1398/10/05
چپاوُل گران یکی از گوردَخمه های لانۀ طاووس را شکستندمیراث فرهنگی1398/09/22
تپۀ «چُغاگاوانه» را فدا نکنیدمیراث فرهنگی1398/09/14
اَرج آثار تاریخی با درجه بندی ها از میان رفتمیراث فرهنگی1398/09/14
حفاری آرامگاه کمبوجیه در پاسارگاد، تخلفی آشکار استمیراث فرهنگی1398/08/20
زخم یادگاری نویسی ها بر پیکرۀ مدرسۀ خانِ شیرازمیراث فرهنگی1398/08/13
یورش هواداران «تتلو» به برج کوره ای شیراز!میراث فرهنگی1398/08/08
لگد به سنگ گورهای 600 سالۀ شهر کَوارمیراث فرهنگی1398/07/19
گوردخمۀ «چشمه تخت جمشید» خط خطی شدمیراث فرهنگی1398/06/11
نیایشگاه پیر سبز، عاشقانش را فراخواندمیراث فرهنگی1398/03/28
سنگ نگارۀ ایزد بانوی ایلامی، همچنان در خطر استمیراث فرهنگی1398/03/18
شهرجهانی بیشاپور را با موزه ببینیدمیراث فرهنگی1398/01/25
زخم مرمت های ناشیانه به پل تاریخی«کوچه» کرمانشاه میراث فرهنگی1397/12/14
معدن سنگِ هخامنشیِ مَرودشت، گنج پنهان ایرانمیراث فرهنگی1397/11/24
میراث جهانی شوش را فدا نکنیدمیراث فرهنگی1397/11/14
12345678910...
http://www.20script.ir