تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
داشتن هشت گنبد هم نجاتش نداد!شهر1396/05/09
حریم آثار تاریخی و چالش های پیرامون آنمیراث فرهنگی1396/05/01
تعرض سودجویان به آتشکدۀ «سپرو» در نایینمیراث فرهنگی1396/04/30
روستای تاریخی قلات دیگر نفس نمی کشد!میراث فرهنگی1396/04/22
ِانفجارهای مَهیب در کوه «بَرم دِلک»/ آثار ساسانی در خطر حذفمیراث فرهنگی1396/04/19
راهکاری برای پیشگیری از نابودی کتیبۀ ساسانیِ «تنگ بُراق»میراث فرهنگی1396/04/14
غارت بزرگِ گوردخمه های صخره ای «سُماقان»میراث فرهنگی1396/04/08
یک سنگ نگارۀ آشوری در ایلام شکسته شدمیراث فرهنگی1396/04/1
تعرض به گوردخمۀ اورارتویی ماکومیراث فرهنگی1396/03/29
بنای تاریخی کنگاور اَشک ریخت!میراث فرهنگی1396/03/24
برجِ جهانی قابوس، نَم کشید!میراث فرهنگی1396/03/22
سوزن دوزی سنتی بخشی از تاریخ گم شده ایرانصنایع دستی1396/03/10
گودین تپه، آشفته تر از همیشهمیراث فرهنگی1396/03/10
درختچه ها، کاروان سرای «میان کتل» را بلعیدند!میراث فرهنگی1396/03/08
واپسین نفس های بنای «اِسپی مزگت» در گیلانمیراث فرهنگی1396/03/05
زخم هایی ژرف بر پیکرۀ غار «هوتو» و کمربند بِهشهرمیراث فرهنگی1396/03/02
شهر باستانی «سَرمشهد»، مکانی برای حفاران غیرمجاز!میراث فرهنگی1396/02/20
صفحۀ «سَر مسجد»، یادگاری زیبا رو به نابودی میراث فرهنگی1396/02/07
تعرض به سنگ نگارۀ «تینا» در اَندیکامیراث فرهنگی1396/02/06
حریم آتشکدۀ کازرون شکسته شدمیراث فرهنگی1396/02/04
12345678910...
http://www.20script.ir