تارنمای فرهنگی مهرگان


عنوان گزارشبخش مربوطهتاریخ 
تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!میراث فرهنگی1395/12/28
همزیستی مردگان در شهر باستانی دارابگِرد!میراث فرهنگی1395/12/25
زمین در شهر باستانی دارابگِرد دهان گشود!میراث فرهنگی1395/12/24
چنان با نیک و بد سرکن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاندمیراث فرهنگی1395/12/23
سیاست یک بام و دو هوای میراث فرهنگی در برابر خاک سپاری شهدا در پاسارگادمیراث فرهنگی1395/12/19
بنای «شترگلویِ» ماهان زیبا، ولی ویرانه!میراث فرهنگی1395/11/26
تاخت و تازِ تکیه های سوگواری در قلعه دختر کرمان!میراث فرهنگی1395/11/22
خطر حذف بیشاپور از ثبت جهانیمیراث فرهنگی1395/11/18
آب سیاهی بر سرِ «بهرام شاه» ریخت!میراث فرهنگی1395/11/17
چپاوُلگران «اُستودان های» شاهزاده اسماعیلِ مَرودشت را به آتش کشیدندمیراث فرهنگی1395/11/16
مرمت های نا مناسب در آتشکدۀ آذرخشِ دارابمیراث فرهنگی1395/10/28
اِنفجار در کوه «بَرم دلک» تهدیدی برای سنگ نگاره های ساسانیمیراث فرهنگی1395/10/27
گودبرداری در عَرصۀ محوطۀ باستانی «بَرم دلک» شیرازمیراث فرهنگی1395/10/27
بازدید از سنگ نگاره های ساسانی «بَرم دلک» ممنوع!میراث فرهنگی1395/10/26
تپۀ 9 هزار سالۀ اَهرنجان در محاصرۀ خانه هامیراث فرهنگی1395/10/22
عمارت هفت تنان شیراز در محاصرۀ نخاله ها و زباله هامیراث فرهنگی1395/10/22
خواب نا آرام مردگان در گورستان اَرمنیان هفتوانمیراث فرهنگی1395/10/15
زنگ خطر برای تنها «بادگیر» داراب نواخته شدمیراث فرهنگی1395/10/12
سنگ نگارۀ شاهنشاهِ هخامنشی آجر پیچ شد!میراث فرهنگی1395/10/08
آسیب رسانی مرمت های غیراصولی به گرمابه تاریخی نیاسَرمیراث فرهنگی1395/10/06
12345678910...
http://www.20script.ir