فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

1397/09/18

مشاهده گزارش

فاجعه ای که گریبانگیر شهر باستانی دارابگِرد شده است

 

گروه میراث فرهنگی

1397/09/18 مشاهده گزارش

مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروان

 

گروه گردشگری

1397/09/16 مشاهده گزارش

نقوش موسیقایی در هنرهای تجسمی ایران بررسی شد

 

گروه فرهنگ و هنر

1397/09/03 مشاهده گزارش

روزگار ناخوش تنها بادگیر تاریخی داراب

 

گروه میراث فرهنگی

1397/08/28 مشاهده گزارش

زخم دیوارنویسی برپیکرۀ خانۀ تاریخی سوخکیان

 

گروه میراث فرهنگی

1397/08/27 مشاهده گزارش

همایش هنرساسانی، شمایل نگاری یا شمایل شکنی برگزار شد

 

گروه تاریخ

1397/08/23 مشاهده گزارش

هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کورش و گردشگری پایدار

 

گروه گردشگری

1397/08/05 مشاهده گزارش

یادنامۀ پروفسور شهبازی در شیراز رونمایی شد

 

گروه میراث فرهنگی

1397/07/17 مشاهده گزارش

خشک شدن مداوم زاینده رود، سی و سه پل را می بَلعد

 

گروه میراث فرهنگی

1397/07/02 مشاهده گزارش

سنگ اَفراشته های «شهر یئری» اَشک ریختند!

 

گروه میراث فرهنگی

1397/06/21 مشاهده گزارش