تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!

1395/12/28

مشاهده گزارش

تیر خلاص میراث فرهنگی، فَرجام کار کاخ اَردشیر بابکان!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/28 مشاهده گزارش

زرتشت پیامبر، تازه ترین سرودۀ هما ارژنگی

 

گروه ادبیات

1395/12/25 مشاهده گزارش

همزیستی مردگان در شهر باستانی دارابگِرد!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/25 مشاهده گزارش

زمین در شهر باستانی دارابگِرد دهان گشود!

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/24 مشاهده گزارش

چنان با نیک و بد سرکن که بعد از مردنت عرفی، مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/23 مشاهده گزارش

تخت جمشید خانه تکانی کرد

 

گروه گردشگری

1395/12/23 مشاهده گزارش

خانۀ داریوش هخامنشی پاک سازی شد

 

گروه گردشگری

1395/12/22 مشاهده گزارش

سیاست یک بام و دو هوای میراث فرهنگی در برابر خاک سپاری شهدا در پاسارگاد

 

گروه میراث فرهنگی

1395/12/19 مشاهده گزارش

موزۀ زرتشتیان کرمان را در آتشکده ببینید

 

گروه گردشگری

1395/12/19 مشاهده گزارش

شهر سوخته، شگفت اَنگیزترین شهر جهان باستان

 

گروه گردشگری

1395/12/10 مشاهده گزارش