رییس جمهور روحانی ! میراث فرهنگی ، ادارۀ راه و شهرسازی نیست

1396/05/30

مشاهده گزارش

رییس جمهور روحانی ! میراث فرهنگی ، ادارۀ راه و شهرسازی نیست

 

گروه میراث فرهنگی

1396/05/30 مشاهده گزارش

اَمرداد بهار دریا و نوروز شبانی

 

گروه جشن های ایرانی

1396/05/16 مشاهده گزارش

دستیابی به شبکۀ آبراهه های هخامنشی در تخت جمشید

 

گروه باستان شناسی

1396/05/15 مشاهده گزارش

گنجنامه ، گنجینه ای که بر باد رفت !

 

گروه گردشگری

1396/05/11 مشاهده گزارش

آبشار «فَدامی» در آتش سوخت

 

گروه گردشگری

1396/05/09 مشاهده گزارش

داشتن هشت گنبد هم نجاتش نداد!

 

گروه میراث فرهنگی

1396/05/09 مشاهده گزارش

حریم آثار تاریخی و چالش های پیرامون آن

 

گروه میراث فرهنگی

1396/05/01 مشاهده گزارش

تعرض سودجویان به آتشکدۀ «سپرو» در نایین

 

گروه میراث فرهنگی

1396/04/30 مشاهده گزارش

بانوی هنرمند پارسی ، خواهان صلح در جهان است

 

گروه فرهنگ و هنر

1396/04/28 مشاهده گزارش

آیین نکوداشت شاپور شهبازی برگزار شد / درخواست نام گذاری خیابانی به نام استاد

 

گروه باستان شناسی

1396/04/26 مشاهده گزارش