به اَنگیزۀ 29 دی، زاد روز هما اَرژنگی میهنی سُرای ایران

1399/10/27

مشاهده گزارش

به اَنگیزۀ 29 دی، زاد روز هما اَرژنگی میهنی سُرای ایران

 

گروه ادبیات

1399/10/27 مشاهده گزارش

گوردَخمۀ هخامنشی رَوانسر، جایگاه تبلیغات شد!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/20 مشاهده گزارش

کشف یک سازۀ معماری ساسانی در فیروزآباد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/15 مشاهده گزارش

رَوند تدریجی نابودی گورستان شهرجهانی گُور فیروزآباد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/13 مشاهده گزارش

پل ساسانی و جهانی فیروزآباد زباله دانی شد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/09 مشاهده گزارش

تعرض به سنگ نبشتۀ جهانی پُلِ «مِهرنَرسهِ» فیروزآباد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/08 مشاهده گزارش

کاخ اَردشیر فیروزآباد، میراثی جهانی با مدیریت محلی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/05 مشاهده گزارش

کاخ جهانی اَردشیر، گورستان مردگان شد!

 

گروه میراث فرهنگی

1399/10/02 مشاهده گزارش

تعرض به عرصه و حریم تپۀ رحمت آباد پاسارگاد

 

گروه میراث فرهنگی

1399/09/26 مشاهده گزارش

محوطه مقدس پاسارگاد، اثری ارزشمند، ولی ناشناخته

 

گروه گردشگری

1399/09/21 مشاهده گزارش