مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرون

1399/12/11

مشاهده گزارش

مرگ خاموش سنگ نبشتۀ ساسانی «سَر مشهد» کازرون

 

گروه میراث فرهنگی

1399/12/11 مشاهده گزارش

مرمت های غیراصولی به قلعه «پوسکان» کازرون رسید

 

گروه میراث فرهنگی

1399/12/04 مشاهده گزارش

آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستان

 

گروه گردشگری

1399/11/30 مشاهده گزارش

سنگ نگارۀ «سَرمشهد»، نمود اِقتدار شاهنشاه ساسانی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/11/28 مشاهده گزارش

آرامگاه «گور دختر»، میراث ارزشمند پارسیان

 

گروه میراث فرهنگی

1399/11/23 مشاهده گزارش

مرگ زود هنگام سنگ نبشتۀ ساسانی قلعۀ اِستخر

 

گروه میراث فرهنگی

1399/11/20 مشاهده گزارش

تاق کسرا، نماد ایرانشهری و کلاف سردرگم تصمیم گیری مسوولان ایرانی

 

گروه میراث فرهنگی

1399/11/18 مشاهده گزارش

به اَنگیزۀ 15 بهمن، زاد روز پوران فرخزاد، بانویی با اندیشۀ سبز

 

گروه ادبیات

1399/11/14 مشاهده گزارش

قلعۀ اِستخر، دژِ سِتبر و استوار پارس

 

گروه گردشگری

1399/11/12 مشاهده گزارش

آشنایی با هفت گنبد در گلبرگۀ هندوستان

 

گروه گردشگری

1399/11/08 مشاهده گزارش