میرنوروزی ، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش پایانی)

1398/12/25

مشاهده گزارش

میرنوروزی ، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش پایانی)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/25 مشاهده گزارش

میرنوروزی ، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش دوم)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/22 مشاهده گزارش

میرنوروزی، آیین باستانی پیشواز نوروز ایرانی (بخش نخست)

 

گروه جشن های ایرانی

1398/12/20 مشاهده گزارش

درگذشت نادره بدیعی، بانوی پژوهشگر ایران شناسی

 

گروه میراث فرهنگی

1398/12/03 مشاهده گزارش

معرفی کتاب، منابع ژنتیکی و تکامل کشاورزی ایران

 

گروه فرهنگ و هنر

1398/12/03 مشاهده گزارش

موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

 

گروه گردشگری

1398/11/29 مشاهده گزارش

سِپندارمَذگان را پاس بداریم یا ولنتاین که تهاجم فرهنگی است؟

 

گروه جشن های ایرانی

1398/11/22 مشاهده گزارش

رِخنۀ باکتری ها در سنگ نبشتۀ ساسانی حاجی آباد

 

گروه میراث فرهنگی

1398/11/18 مشاهده گزارش

به اَنگیزۀ زاد روز شاپور پساوند، شاعر«ای عشق»

 

گروه ادبیات

1398/11/14 مشاهده گزارش

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

 

گروه گردشگری

1398/10/28 مشاهده گزارش