شیرازی ها به پیشواز روز«کورش»رفتند

پنج شنبه 17 آذر 1401

شیرازی ها به پیشواز روز«کورش»رفتند
        

گرامی داشت روز«کورش»به وسیلۀ انجمن مهرگان

 

 

 

 

تارنمای فرهنگی مهرگان-گروه جشن های ایرانی-سیاوُش آریا

 

انجمن مهرگان دربرنامه ای گوناگون که درفضای بازدرکوه خواجویِ شیرازبرپا کرد به پیشوازروزجهانی«کورش بزرگ»رفت.این برنامه دیروزآدینه،دوم آبان ماه ساعت8.30 بامداد درکناریادمان‌های تاریخی کوهی که "خواجوی کرمانی" درآن آرمیده است، برگذارشد.

درآغازبرنامه پس ازپذیرایی،دبیرانجمن مهرگان درسخنانی کوتاه دربارۀ منش،رفتار و خوی ویژۀ "کورش بزرگ" نکاتی را بیان کرده و به سنجش شاهنشاه هخامنشی با دیگرپادشاهان هم روزگاراو پرداخت.

وی با بازگفت و خوانش سنگ نبشته و گل نبشته‌های دیگرکشورها مانند،بابل، آشور و... وخوانش فرمان کورش(استوانه‌ی گِلی نامدار) ارزش و بزرگی این پادشاه پارسی را برشمرد.سپس به رفتارکورش با اسیران جنگی که نمونۀ آشکارآن "پانته آ" همسرآبراداتاس(که برخی آن را ازشهرشوش و برخی هیرکانی می‌دانند)پرداخت و ویژگی های والای رفتارکورش راستایش کرد.

او دربخش دیگری ازسخنانش دربارۀ ارزش داشته‌های طبیعی مانند،کوه‌ها،تالاب‌ها وجنگل‌ها و پاس‌داشت آن‌ها گفت وخواستارتوجه بیشترو پاکیزگی زیست بوم شد وازبازمانده‌های(آثار)تاریخی و وضعیت غم بارآن،گزارش‌هایی را ارایه داد.

دربخش دیگری ازاین برنامه،پرستوپرویزی،کارشناس ارشد زبان‌های باستانی به بازخوانی کامل متن نهفته درفرمان کورش پرداخت و ازچگونگی پیدایش آن درخرابه‌های بابل کهن(عراق امروزی)وارزشمندی آن سخن گفت.

اوادامه داد:«امروزه این فرمان را با نام نخستین فرمان آزادی حقوق بشردرجهان می‌شناسند که دبیرسازمان علمی- فرهنگی یونسکو نیز برآن پافشاری دارد».

پرویزی افزود:«همانندسازی و بازسازی شدۀ فرمان کورش امروزه درسازمان ملل خودنمایی می‌کند وهمین نشان ازارزش والای این فرمان است که جهانیان را به کُرنش(تعظیم)دربرابرش واداشته است».

سرودۀ میهنی وحماسی، بانو«لیلی» نیزبخش دیگری ازاین برنامه بود که شورو شادابی ویژهای به آن بخشید.

پس ازآن نیز،بانو«بهاره»تازه‌ ترین قطعه ادبی خود را که درپیوند با پاییز وزیبایی‌های آن بود برای باشَندگان(حاضران)خواند.

درپایان برنامه دبیرانجمن مهرگان،دربارۀ سه یادمان تاریخی- میراثی که درکوه خواجو،جای گرفته است ازدید تاریخی وباستان شناسی توضیحاتی رادادند.

سرود "ای ایران" پایان بخش این برنامه بود که درفضای بازکناردرختان زیبا و بامداد خوش پاییزی طنین اندازشد.

 

 

 

*دبیرانجمن مهرگان-پژوهشگرتاریخ و فرهنگ ایران-کُنشگر(فعال)میراث فرهنگی،گردشگری وزیست بوم 1393/08/03
بازدید : 2349


دیدگاه ها

sirous rahmani

بسیار قابل تقدیر میباشد

دیدگاه خود را بنویسید