چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

نقدی بر کاوش آموزشی باستان شناسان در«قصر اَبونصر»

وضعیت اَندوه بار بنای«چهارصفۀ نادری»کازرون

مرمت های غیراصولی،گریبانِ آرامگاه سعدی را گرفت!

کاشت گل نرگس در میراث جهانی بیشاپور با مجوز میراث فرهنگی!

آسیب مرمت های غیراصولی به آرامگاهِ جاماسبِ خَفر

یورش قاچاقچیان به آتشکدۀ ساسانی«تادوان»!

تخریب «تلِ قلعۀ پل فَسا»ی شیراز همچنان دنباله دارد!

آسیب رسانی به بنای «شاه قلندر» بر اثر مرمت !

یورش پیاپِی قاچاقچیان به سنگ نبشتۀ ساسانیِ «تَنگِ خشک» !

روزگار غم بار بنای هخامنشی«تختِ گوهر»

غارت گران «اُستودان»های مَرودشت را شکستند!

قاچاقچیان زیر پلِ بند اَمیر را خالی کردند!

معدن شن و ماسه،حریم مَنظری پاسارگاد را شکست!

عَرصه و حریم میراث جهانی پاسارگاد شکسته شد!

به داد خانۀ تاریخیِ زینتُ الملک شیراز برسید

تجاوز به عَرصۀ گوردخمۀ «حوضِ دختر گَبر» اِقلید!

دست درازی غارتگران به آتشدان سنگی دوهزار سالۀ پارس!

تخریب روزاَفزونِ کاشی های مسجد وکیلِ شیراز!

دست درازی کارخانۀ سنگ شکن به حریم آتشکدۀ ساسانی «گِره» !

یورش غارت گران میراث فرهنگی به آتشکدۀ رُستاق!

به دادِ شهر باستانی «سیراف» برسید

سنگ نگارۀ ساسانی نویافته، مربوط به یک بنای مهم ساسانی است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از محوطه ای کاوش نشده، قاچاق شده است

سنگ نگارۀ نویافتۀ ساسانی از کوه جدا نشده است

شبیخون به سنگ نگارۀ ساسانی «تَنگِ قَندیلِ» کازرون!

خطر درکَمین پایه ستون دو هزارسالۀ نورآباد

قَلع و قَمعِ درختان در میراث جهانی غارِ شاهپور!

تجاوز به عَرصه و حریم آتشکدۀ کازرون

سنگ نگاره های جهانی «تنگِ چوگان» زیر پای مسافران!

شبیخون به شهر باستانی دارابگِرد!