دوشنبه 8 آذر 1400

رستم و سهراب در کوشک تفریحی عادل‌شاهی هند

آشنایی با آرامگاه اَفضل‌خان شیرازی در بیجاپور هندوستان

قلعۀ اِستخر، دژِ سِتبر و استوار پارس

آشنایی با هفت گنبد در گلبرگۀ هندوستان

محوطه مقدس پاسارگاد، اثری ارزشمند، ولی ناشناخته

آثار تاریخی فیروزآباد بومگاه محیط زیست

مروارید سبز، پدیدۀ طبیعیِ شگفت اَنگیز اَرسنجان

کاخِ هفت تنان را با سنگ های تاریخی، یک جا ببینید

تخت جمشید، نماد هنر و فرهنگ شکوهمند ایرانی

خشک شدن چشمۀ «بَرم دِلک» مشکلات زیست محیطی به همراه دارد

غم بَر پلو شیرازی به سازمان جهانی جهانگردی راه یافت

خانۀ تاریخی توتونچی، دُردانۀ بافت قدیم شیراز

کرونا و سیاست غیرمسوولانۀ میراث فرهنگی در برابر گردشگری

هُشدار «یوتاب»، بانوی محیط زیستی به تغییر اقلیم ایران

موزه نقاشی پشت شیشه تنها موزه تخصصی در کشور

نگارکَند «تنگ قَندیل»، دردانۀ سنگ نگاره های ساسانی ایران

راه کارهای نجات زمین از زبان بانوی هنرمند محیط زیستی

تنگِ گَمبیل، بهشت ناشناختۀ پارس

میراث جهانی تخت جمشید، نماد فرهنگ ایرانی

دِیر ساناهین در شمال ارمنستان

مارکوس گریگوریان و موزۀ شرق نزدیک ایروان

هفتم آبان ماه، روز بزرگداشت کورش و گردشگری پایدار

زمستان آمد، ولی ما هم‌چنان پاییزی هستیم

واپسین روزهای زیست دریاچۀ پریشان/ اِحیای دریاچه، شاید وقتی دیگر!

اجرای طرح های میراث فرهنگی بوشهر در هفتۀ دولت

گنجنامه ، گنجینه ای که بر باد رفت !

آبشار «فَدامی» در آتش سوخت

قصر فیروزه، عمارت زرنگار ارفع الدوله را در گرجستان ببینید

خانۀ معِزی اِستهبان، زیبای خُفته در خاک!

بازدید از کلیسای مریم مقدس، ممنوع!